logo kps

ระยอง ETC Progressive-Consulting&Training (KPS) ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา :Quality,Safety,Health&Environmental,ISO [อบรมความปลอดภัย จป.เทคนิค หัวหน้างาน อบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น, ไฟฟ้า , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร ฝึกอบรม คุณภาพ ISO ระยอง ]โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โทร 089-510-2456 , 087-433-7653[เวบไซค์หลัก http://www.easterntc.com เช็คตารางอบรม ดาว์นโหลดเอกสาร ใบสมัคร คลิกที่นี่] หรือโทร 089-510-2456 , 087-433-7653บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด [ อบรมความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร ฝึกอบรม คุณภาพ ISO ระยอง ]
ETC จังหวัด ระยอง


#Consulting and Training : Quality,Safety, Health&Environmental
#รับฝึกอบรมและให้คำปรึกษา ด้านด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร ฝึกอบรม คุณภาพ ISO และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง


ติดต่อ
ส่วนงานด้านฝึกอบรม ด้านด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ติดต่อ 089-510-2456 , 087-433-7653
ส่วนงานด้านการบริหารองค์กร ฝึกอบรม คุณภาพ ISO ติดต่อ 083-111-6762
คุณแพร ณัฐธยาน์ พลอยเดชคุ้ม
มือถือ :089-510-2456
e-mail: eastern.tc2011@gmail.com


ที่อยู่
ที่อยู่ 155 / 128 หมู่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 087-433-7653 แฟ็กซ์ 038-024-377
email eastern.tc2011@gmail.com
มือถือ 083-111-6762


หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าISO 9001:2015 ข้อกำหนดระบบคุณภาพ version ใหม่


ตัวอย่างบริการด้านฝึกอบรม : ด้านดับเพลิง
# การดับเพลิงขั้นต้น (อุตสาหกรรม, ในอาคาร)
# เทคนิคการผจญเพลิง (อุตสาหกรรม, ในอาคาร)
# การผจญเพลิงขั้นสูง (อุตสาหกรรม, ในอาคาร)
# การสั่งการดับเพลิง
# การซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ
# การควบคุมอุบัติภัยสารเคมี
# เทคนิคการกู้ภัย (ในที่อับอากาศ, บนที่สูง)
# การดับเพลิงแบบสามมิติ
# การจัดทำแผนฉุกเฉิน


ตัวอย่างบริการด้านฝึกอบรม : ด้านที่อับอากาศ
# ผู้อนุญาต
# ผู้ควบคุมงาน
# ผู้ช่วยเหลือ
# ผู้ปฏิบัติงาน
# 4 กลุ่มงาน


ตัวอย่างบริการด้านฝึกอบรม : ด้านเจ้าหน้าที่ความปลดภัยในการทำงาน
# จป.บริหาร
# จป.หัวหน้างาน
# หัวหน้าหน่วยงาน
# คณะกรรมการความปลอดภัย


ตัวอย่างบริการด้านฝึกอบรม : ด้านบริหารงานความปลอดภัย
# การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ
# การวิเคราะห์และการจัดทำข้อกำหนดการทำงาน (JSA)
# ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
# การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน
# การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยเพื่อหยั่งรู้อันตราย
# การประเมินความเสี่ยง
# การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย
# การปฐมพยาบาล
# การปรับพฤติกรรมสู่วัฒนธรรมความ
# ปลอดภัย (สำหรับผู้บริหาร, พนักงาน)
# การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ
# การจัดการข้อมูลสารเคมีระบบใหม่ (GHS)
# การสร้างความตระหนักเพื่อความปลอดภัย
# ในการทำงาน


ตัวอย่างบริการด้านฝึกอบรม : ด้านเทคนิคความปลอดภัย
# การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย
# การขับรถฟอร์คลิฟเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
# ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
# ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
# การจัดการระบบ Log out & Tag out ในโรงงาน
# เทคนิคความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน
# ความปลอดภัยพื้นฐานในการใช้ปั้นจั่น
# ระบบการอนุญาตให้ทำงานอย่างปลอดภัย
# การตรวจสอบและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างปลอดภัย


ตัวอย่าง บริการด้านการฝึกอบรม คุณภาพ ISO
#Introduction and Requirements
(ความรู้เบื้องต้นและตีความข้อกำหนดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008)

#Documentation and Document control
(เอกสาร และการควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2008)

#ISO 9001:2008 for Management and QMR
(ISO 9001:2008 สำหรับผู้บริหาร และ QMR)

#Internal Quality Audit
(การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2008)

# พร้อมให้คำปรึกษาถึงการตรวจรับรองระบบ


ตัวอย่างบริการด้านฝึกอบรม อื่น ๆ
# การวางแผนการตลาด
# พัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ
# วางระบบบริหาร-บัญชี-ภาษี-การผลิต
# การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นมืออาชีพ


บริการอุปกรณ์ และบุคลากร
# จำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
# บริการเช่าอุปกรณ์ความปลอดภัย
# บริการ จป.ทุกระดับ และผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศประวัติวิทยากร

logo kps

อาจารย์ ณัฐธยาน์ พลอยเดชคุ้ม

2555 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2524 ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประสบการณ์การทำงาน : ฝ่ายบริหาร บริษัท ตะวันออกฯ และบริษัทในเครือ
ที่ปรึกษา ด้านบริหาร มากกว่า 20 บริษัท
อาจารย์สอนพิเศษ ด้านการบริหาร
ติดต่อ 089-510-2456

          
ประวัติวิทยากร/ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐธยาน์ พลอยเดชคุ้ม
ชื่อสถานที่ทำงาน : บ. บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ 155 / 128 หมู่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ / ที่ปรึกษาด้านบริหาร
โทรศัพท์ : 087-433-7653 แฟ็กซ์ 038-024-377
E-Mail : Consultoff2009@gmail.com
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2555

การอบรม
พ.ศ. 2540 - ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
- Lead Auditor for ISO 9001:2000
พ.ศ. 2542 - ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
พ.ศ. 2543 - อบรมระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)
- อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน
พ.ศ. 2544 - Internal Quality Audit Training Course QS9000
พ.ศ. 2546 - การลดต้นทุน และการบริหารต้นทุนด้านคลังสินค้าและจัดซื้อ
พ.ศ. 2547 - Implementation training ISO 9001:2004
พ.ศ. 2549 - Internal Audit for Integrate System ISO14001&TIS/OHSAS 18001
พ.ศ. 2550 - การผลิตอาหารที่ดี GMP ( Good Manufacturing Practiec)
- วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP ( Hazard Analysis and Critical)
พ.ศ. 2552 - โครงการ สร้างที่ปรึกษา จังหวัดชลบุรี – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2553 - หลักสูตรวางแผนภาษี สำหรับธุรกิจ SME มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 - การทำสัญญาและการวางแผนภาษีในการทำสัญญา
พ.ศ. 2554 - การพัฒนาผู้ช่วยที่ปรึกษาสู่มืออาชีพส่วนภูมิภาค – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2554 - ISO14001 :2004 Internal Audit Training Course
พ.ศ. 2554 - ISO9001 : 2008 Internal Audit Training Course
พ.ศ. 2555 - ระเบียบบริหารองค์กรและสวัสดิการ

ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน : - สำนักงานรับบริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ (ธุรกิจส่วนตัว)
- ที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการ บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ที่ปรึกษาสมทบ บริษัท ซีเปค คอนซัลท์ติ้ง จำกัด (ตามสัญญาจ้าง)
- ที่ปรึกษาสมทบ บริษัท ควอลีตี้ สเปเชียลลิส จำกัด (ตามสัญญาจ้าง)
- ที่ปรึกษาสมทบ บริษัท บีสมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ผลงานและความชำนาญ
- ผลงานที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO9001:2008
- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004
- การบริหารการผลิต -การจัดการคลังสินค้า
- สอนการบริหารสำนักงาน ครอบคลุมเรื่องการขาย,การจัดระบบคลังสินค้า วางแผนงานการจัดซื้อ, การบริหารงานบุคคล และภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่
- อาจารย์สอนพิเศษ วิชา กฎหมายแรงงาน,การเพิ่มประสิทธิภาพ,การบริหารงานบุคคล, การจัดซื้อและคลังสินค้า
- ที่ปรึกษาโครงการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
- ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรม ICM สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาระบบบริหารองค์กร ครอบคลุม งานบริหารบุคคล,บริหารจัดการคลังสินค้า,และการบริหารระบบงาน (Internal Process)
          อาจารย์ พรทิพย์ พานิช

2535 ปริญาตรี สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
2555 ปริญญาโท (กำลังศึกษา) การตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์การทำงาน : ฝ่ายพัฒนาทีมการตลาด บริษัท เฮอร์บาไลฟ์
ที่ปรึกษาด้านการตลาด

อาจารย์ อรอนงค์ แก้วสีทอง

2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2535 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ
ประสบการณ์ : ที่ปรึกษาระบบงานบัญชี ,อาจารย์สอนวิชาบัญชีบริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 ให้บริการฝึกอบรม ,ให้คำปรึกษาด้านระบบการจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบคุณภาพ ,การจัดการสิ่งแวดล้อม ,ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

รับบริการเป็นที่ปรึกษารายปี (MR) ด้วยความเข้าใจธุรกิจ SME เป็นอย่างดี เมื่อท่านต้องการผู้ช่วยในการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง หรือ UP GRADE Version 9001: 2015 เราพร้อมให้บริการแบบมืออาชีพ ให้คำปรึกษา รายเดือน รายปี กำหนดจำนวนครั้งที่จะเข้าไปให้คำปรึกษากับลูกค้าต่อเดือน สามารถสอบถามและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุสัญญา งานที่เราสามารถดำเนินการ Øทำเอกสารและให้คำแนะนำ เมื่อเพิ่ม Scope หรือเมื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการ Øทบทวนหรือจัดทำฟอร์ม เอกสารสนับสนุนในระบบ Øจัดทำแผนการ Internal Audit ,ให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) Øจัดทำแผน และ งานManagement Review Øช่วยกำหนดกลยุทธ์ ,กำหนด KPI ,บริบท ,ประเมินความเสี่ยง Øอบรมข้อกำหนดให้กับพนักงานใหม่ ØPre Audit รับการตรวจจาก CB / ลูกค้า ทุกกระบวนการ วิทยากร / ที่ปรึกษา สังกัดกระทรวงการคลัง และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแนะนำ ร่างระบบ ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems

มาตรฐานในแวดวง Safety ที่รู้จักกันทั่วโลก Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) หรือ OHSAS 18001:2007 จะได้รับการยอมรับในองค์กรของ ISO ถูกยกร่างฉบับแรก เมื่อราว ๆ มิ ย. 2558 ระบบมาตรฐานนี้ ยังคงวางบนพื้นฐานของการบริหารแบบ PDCA ทำให้องค์กรต่างๆ ที่มีระบบการจัดการ ISO อยู่แล้ว จะง่ายต่อการพัฒนาหรือบูรณาการ เข้ากับระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ได้อย่างเหมาะสม โดยโครงสร้าง และหัวข้อหลัก สอดคล้องกันทั้ง 3 ระบบ Context of the Organization, Leadership, Planning, Support, Operation,Performance Evaluation,Improvement มาตรฐานดังกล่าวนี้ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยองค์กรทุกขนาด ทุกประเภท ทุกอุตสาหกรรม ส่งเสริมความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และลดความเสี่ยงอันตราย รวมถึงการสร้างสภาพในการทำงานที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอบรมเครน : เค พี เอส เปิด สอน หลักสูตร ติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ทำจริง ตรวจจริง คุมเข้ม ทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย


ตัวอย่างคลิปการอบรม


การฝึกภาคปฏิบัติ การทำงานในพื้นที่อับอากาศฝึกภาคปฏิบัติ การช่วยชีวิตจากที่สูง Rescue


แผนที่ สำนักงาน และ สถานที่อบรม(ไทยระยอง ดอทคอม เว็ป รวม ธุรกิจชั้นนำของระยอง รวมงานภาคอุตสาหกรรม งานฝึกอบรมเซฟตี้ Safety งานตรวจสอบ ซ่อมบำรุงและอีกมากมาย และ ที่พัก กิน เที่ยว )
[Home]   |   [webboard แชร์ภาพ และรีวิวข้อมูล]

Thai Rayong
ติดต่อผู้ดูแล web site ไทยระยองดอทคอมได้ที่ : [e-mail : thairayong.webmaster@gmail.com] [facebook.com/ThaiRayong] [Twitter.com/ThaiRayong]
Copyright © 2010 ThaiRayong.com All rights reserved.
(ต้องการอบรม ฝึกอบรม คุณภาพ ISO หรือ Quality,Safety,Health&Environmental ด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง โทรปรึกษา KPS Progressive )