เวบไทยระยองแนะนำ : ESCO เอสโก ส่วนความปลอดภัย ฝึกอบรม ระยอง : เปิดอบรมราคาพิเศษ หลักสูตรต่างๆ เช่น จป.บริหาร - หัวหน้างาน , หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพและหนีไฟ มีลานฝึก สถานที่ และวิทยากรเอง จึงสามารถจัดอบรมในราคาประหยัดให้ท่านได้ โดยวิทยากรและทีมงานที่มีประสบการณ์สูงตามที่กฏหมายบังคับกับบริษัทในกลุ่ม

ตามกฏหมายบังคับกับบริษัทในกลุ่ม/ทั่วไป

เฉพาะด้านระบบการจัดการความปลอดภัย

อบรม ดับเพลิงเบื้องต้น,ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

อบรม ดับเพลิงสำหรับผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

อบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

บริการConsultsพัฒนาการทำงานกับบริษัท

Facebook ESCO


บริการตามที่กฏหมายบังคับ(ปีล่ะครั้ง)

CSR
-สาธิตการดับเพลิงและแนะนำการทำแผนฉุกเฉินชุมชนให้กับชุมชนรอบๆโรงไฟฟ้า
-แจ้งการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปีของโรงไฟฟ้า

รับรองแผนการซ้อมอพยพและหนีไฟ
-ทำเอกสาร,แผนงาน ส่งหน่วยงานราชการก่อน-หลังการซ้อมแผนฉุกเฉิน
-จัดทีมประเมินผลการซ้อมและข้อแนะนำ

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน(ความร้อน,แสง,เสียง)
-ทำเอกสารผลการตรวจ,รับรองผล ส่งหน่วยงานราชการ

ตรวจสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ(Overhead Crane)
-ทำเอกสารผลการตรวจ,รับรองผล[ กลับสู่เมนูหลัก ]บริการตามที่กฏหมายบังคับกับบริษัทในกลุ่ม/ทั่วไป

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
-จป.หัวหน้างาน,จป.บริหาร,คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพและหนีไฟ
-ดับเพลิงเบื้องต้น 40%
-การซ้อมอพยพและหนีไฟ

อบรมหลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ
หลักสูตรการอบรมทำงานเกียวกับปั้นจั่นตามกฏหมายใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน(ความร้อน,แสง,เสียง)
หลักสูตรทั่วไปและเฉพาะด้านต่างในเรื่องความปลอดภัยที่ลูกค้าต้องการ(ตามตาราง)บริการตามที่กฎหมายกำหนด


อบรมเพื่อความปลอดภัยทั่วไป

[ กลับสู่เมนูหลัก ]การอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านระบบการจัดการความปลอดภัย(Safety Procedure)[ กลับสู่เมนูหลัก ]อบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น,ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

-การดับเพลิงประเภท เอ ,บี และซี โดยการฝึกปฏิบัติจริง
-การดับเพลิงจากเพลิงประเภท ดี โดย วิทยากรผู้ฝึกสาธิต
-การดับเพลิงใช้สายดับเพลิงโดยไม่เปิดน้ำ(การยกและเคลื่อนย้ายสายดับเพลิง,การต่อสายเข้ากับอุปกรณ์,การให้สัญญาน,การเก็บ อุปกรณ์)
-สาธิตการใช้สายยางและหัวฉีดน้ำดับเพลิงโดยวิทยากร

*กฎกระทรวง :: กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

[ กลับสู่เมนูหลัก ]อบรมหลักสูตรดับเพลิงสำหรับผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
(โดยใช้คนน้อย)


-การดับเพลิงประเภท เอ ,บี และซี 3 มิติโดยการฝึกปฏิบัติจริง
-การดับเพลิงใช้สายดับเพลิงโดยเปิดน้ำ(การยกและเคลื่อนย้ายสายดับเพลิง,การต่อสายเข้ากับอุปกรณ์,การให้สัญญาน,การเก็บอุปกรณ์)
-การดับเพลิงที่มีแรงดัน

[ กลับสู่เมนูหลัก ]อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

-การดับเพลิงประเภท เอ ,บี และซี โดยการสาธิต
-การดับเพลิงใช้สายดับเพลิงโดยไม่เปิดน้ำ(การยกและเคลื่อนย้ายสายดับเพลิง,การต่อสายเข้ากับอุปกรณ์,การให้สัญญาน,การเก็บอุปกรณ์)
-การตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ,การระบายอากาศ,อุปกรณ์ PPE ที่ใช้ในที่อับอากาศ
-การช่วยเหลือและช่วยชีวิต,การปฐมพยาบาล,
- การเคลื่อยย้ายผู้บาดเจ็บในที่อับอากาศ

*ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมฯ อับอากาศ พ.ศ. 2549

[ กลับสู่เมนูหลัก ]บริการConsultsพัฒนาการทำงานกับบริษัทในกลุ่ม/ทั่วไป

ทำระบบความปลอดภัยในการทำงาน
-Safety Procedure, work instructions, Audit Plan

ทำระบบเพื่อเข้าร่วมประกวดสถานประกอบการดีเด่น
-ระบบการจัดทำเอกสาร(เก็บข้อมูลไม่ต่ำกว่า 2 ปี)
-ระบบที่ต้องทำเพิ่มตามข้อกำหนดของกรมสวัสดิการฯ

ระบบงาน Safety ของการซ่อมใหญ่ตามแผน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเฉพาะงานตามระยะเวลา

[ กลับสู่เมนูหลัก ]ประมวลภาพการฝึกอบรม / ลานฝึกอบรม มีลานฝึก และวิทยากรเอง ให้เช่าลานฝึกแผนผัง บริเวณฝึกอบรม

        Copy right 2012 EGCO Engineering & Service Co., Ltd. ALL RIGHT RESERVED.(Safety)
        ติดต่อเรา :: 35 ถ.ทางหลวงระยอง 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ส่วนความปลอดภัย (ฝึกอบรม)
        e-mail : Yodtinun.Tee@egco.com Tel : 081-8064114 Tel : +66 (0) 3868 2611-4 Ext.1020 Fax : +66 (0) 3868 2823 , 3869 1375


ติดต่อเรา
    35 ถ.ทางหลวงระยอง 3191
    ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
    ส่วนความปลอดภัย (ฝึกอบรม)
    e-mail : Yodtinun.Tee@egco.com
    Tel : 081-8064114
    Tel : +66 (0) 3868 2611-4 Ext.1020
    Fax : +66 (0) 3868 2823 , 3869 1375
ดาวโหลดเอกสาร
download : Enveronment instrument.pdf


ใบรับรองหลักสูตร

ประมวลภาพการฝึกอบรม / ลานฝึกอบรม ระยอง

ติดต่อเรา ESCO เอสโก
    35 ถ.ทางหลวงระยอง 3191
    ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
    ส่วนความปลอดภัย (ฝึกอบรม)
    e-mail : Yodtinun.Tee@egco.com
    Tel : 081-8064114
    Tel : +66 (0) 3868 2611-4 Ext.1020
    Fax : +66 (0) 3868 2823 , 3869 1375