1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)
http://www.aopdh02.doae.go.th/subindex3.html




2. ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดงจังหวัดระยอง
http://www.dld.go.th/trra_ray



3. ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง
http://www.rayong.go.th/KASAT/data/5-6.htm



4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดระยอง
http://www.fisheries.go.th/if-rayong/web2



5. โครงการชลประทานระยอง
http://www.rid.go.th/2009/index.php




6. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง



7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
http://www.moac-info.net/Rayong/
http://www.rayong.doae.go.th/index-sub.htm
http://www.rayong.go.th/KASAT/data/5.htm



8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
www.maenamkoo.go.th


เวบที่เกี่ยวข้อง
http://www.rayong.go.th
http://www.aopdh02.doae.go.th/pluakdaeng%20royal%20project.html
http://www.rayong.go.th/KASAT/data/5-0.htm
http://www.rayong.go.th/KASAT/data/5.htm

ถ้าต้องการค้นหาใส่คำที่ต้องการค้นหา อาจเป็นสถานที่ หรืออื่นๆ จากนั้นให้คลิกคำว่าค้นหา(Search)ได้เลยค่ะ :


          ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดระยอง-ชลบุรี เป็นสภาพป่าที่ถูกทำลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแหล่งน้ำ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ รายได้ลดลง กอรปกับถูกอิทธิพลของนายทุนขยายเขตการเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติได้ เมื่อทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ สามารถส่งน้ำมายังพื้นที่ดังกล่าวได้ และทรงแนะนำให้จัดเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร พระราชทานทรัพย์ที่พระราชทานมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 ล้านบาท และมีผู้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายคอกม้า คอกสุกร และคอกแกะ สร้างไว้ในศูนย์กลางการพัฒนา

          การดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2523 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง-ชลบุรี”โดยมีหน่วยงาน ร.21 รอ.ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรีเป็นผู้ประสานงานหลัก และมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ และมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ต่อมาปี 2544 หน่วยงาน ร.21 รอ. ได้ถอนตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจอื่นๆ และมีการมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่โครงการฯ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นผู้ประสานงานโครงการฯ การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการทูลเกล้าฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 ได้ทรงรับและจัดตั้งและใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง”เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราจนกระทั่งปัจจุบัน


ที่มา..อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aopdh02.doae.go.th/pluakdaeng%20royal%20project.html

สถานที่ติดต่อเยี่ยมชม ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน

1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์ 0-3802-7915โทรสาร 0-3802-7913 http://aopdh02.doae.go.th/ E-mail : aopdh02@doae.go.th

2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์ 0-3802-7905-6โทรสาร 0-3802-7906 http://www.fisheries.go.th/if-rayong/ E-mail : ifrayong_ry@yahoo.com

3) ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง จังหวัดระยอง หมู่ที่ 6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์ 0-3802-7901-2โทรสาร 0-3802-7901 http://www.trra_ray.go.th E-mail : trra_ray@dld.go.th

4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง เลขที่ 320 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์ 0-3869-2108โทรสาร 0-3869-2108 http://www.doa.go.th E-mail : rayong4@doa.in.th

5) สถานีพัฒนาที่ดินระยอง เลขที่ 143 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทรศัพท์ 0-3863-6364โทรสาร 0-3863-6365 http://www.ldd.go.th E-mail : ryg01@ldd.go.th

6) โครงการชลประทานระยอง เลขที่ 243 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์ 0-3861-2675โทรสาร 0-3861-1070 http://www.rayongrid.com/ E-mail : ridrayong@yahoo.com

7) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์ 0-3869-4106-8โทรสาร 0-3869-4108 http://webhost.cpd.go.th/rayong/ E-mail : rayong@cpd.go.th

8) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง เลขที่ 68/13 หมู่ที่ 4 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์ 0-3896-6840โทรสาร 0-3868-6639 http://rayong.cad.go.th E-mail : cadry@cad.go.th, rayong@cad.go.th

9) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์ 0-3869-4109-10 โทรสาร 0-3869-4110 http://www.moac-info.net/Rayong E-mail : paco_ryg@opsmoac.go.th

10) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ 84 หมู่ 5 ถ.มาบข่า - ปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ : 038-913271-4 โทรสาร : 038-913155-6 ต่อ 26 http://www.maenamkoo.go.th/ E-mail :office@maenamkoo.go.th

ที่มา..อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aopdh02.doae.go.th/pluakdaeng%20royal%20project.html