Thai Rayong

วัดหนองโบสถ์ : วัดและสถานปฏิบัติธรรม กลางป่า ไม้ และพืชสมุนไพร บนเนื้อที่ ๗๐ ไร่ ต. สํานักท้อน อ. บ้านฉาง จ. ระยอง (Rayong)

Thai Rayong Thai Rayong
ภาพถ่ายกลางอากาศ สถานที่สงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ขอเชิญร่วมทำบุญ ยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดหนองโบสถ์ เสาร์ 1 ม ค. 54 (คลิ๊ก >> ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่ )

ประวัติการสร้างวัดหนองโบสถ์ ต. สํานักท้อน อ. บ้านฉาง จ. ระยอง ๒๑๑๓๐
เวบไซค์ วัดหนองโบสถ์ http://watnongbost.com

     Thai Rayong เมื่อกลางปี พ.ศ. ๒๕๓๘ อาจารย์พงศ์วุฒิ ญาณสํวโรกับพระพงษ์สิทธิ์ได้ จาริกมาทางจังหวัด ระยอง และได้พบกับ คุณมัลลิกา ทับแสง ซึ่งมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินในเขตต. สํานักท้อน อ. บ้านฉางถวายสงฆ์ ๑แปลงจํานวน ๑๐ไร่ (ที่ดินดังกล่าวคือบริเวณที่สร้างศาลาเอนกประสงค์) และ ได้นิมนต์พระอาจารย์พงศ์วุฒิ ญาณสํวโร กับพระรูปนั้นจําพรรษาโดยมีกุฏิชั่วคราว๒หลังซึ่งใน ระยะแรกยังไม่ คิดที่จะสร้างเป็นวัดหลังจากออกพรรษาแล้วทั้ง ๒ รูป จีงได้จาริกท่องเที่ยวต่อไป จนใกล้จะเข้าพรรษาในปี ถัดมา (พ.ศ. ๒๕๓๙) พระอาจารย์พงศ์วุฒิ ก็ได้กลับมาจําพรรษา โปรดญาติโยมอีกครั้งพร้อมกับพระสุพจน์ หลังจากออกพรรษาแล้วทั้ง ๒ รูปก็ ออกจาริกต่อไปอีก ญาติโยมเห็นว่ามีพระภิกษุมาจําพรรษาในที่นี้๒ปีแล้ว แต่ยังไม่ มีกุฏิถาวรจึงได้รวบรวมจตุปัจจัย ช่วยกันสร้างกุฏิถาวรหลังเล็กๆขึ้นมา ๕หลัง และกุฏิรับรองอีก๑หลังซึ่งต่อมาได้ใช้ ใต้ถุนกุฏิ รับรองหลังนี้แทนศาลาเมื่อมีญาติโยมมาถวายอาหารและสงฆ์ได้สมมุติเป็นอุโบสถชั่วคราวสําหรับ พระภิกษุใช้ในการทําสังฆกรรมต่างๆเช่นการประชุมเพื่อฟังพระปาฏิโมกข์ในวันอุโบสถ

     Thai Rayong ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ได้มีพระมาจําพรรษาถึง๘รูปด้วยกัน โดยมี หลวงพ่อสนั่น ปรกฺกโม มาจํา พรรษาด้วย เมื่อออกพรรษาแล้วจึงมีการทอดกฐินขึ้นเป็นปี แรกและหลังจากนั้นก็ได้มีญาติโยมมี ศรัทธามาทําบุญกันมากขึ้นจนที่ใต้ถุนกุฏิไม่เพียงพอที่จะรองรับประกอบกับมีโยมมาแจ้งความ ประสงค์จะถวายพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิต (ซึ่งขณะนั้นอยู่ในระหว่างการแกะสลัก) หลวง พ่อสนั่นจึงแนะนําให้พระอาจารย์พงศ์วุฒิ สร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่อเป็นที่รองรับญาติโยมและ ประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกรนิตไว้ที่ศาลาหลังจากออกพรรษาแล้วก็ได้เริ่มก่อสร้างศาลาพร้อม ด้วยห้องนํ้ารวมอีก ๘ ห้องซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างปี กว่าจึงเสร็จสมบูรณ์

     Thai Rayong นับแต่นั้นมาก็มีพระภิกษุมาจําพรรษาตลอดทุกปี เป็นที่รู้จักของญาติโยมมากขึ้นพระอาจารย์ พงศ์วุฒิ จึงดําริว่าเนื้อที่ในขณะนั้นมีเพียง๑๐ไร่ ไม่เพียงพอที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การ ปฏิบัติธรรมและไม่เพียงพอกับจํานวนผู้ที่มาบําเพ็ญกุศล จึงได้ปรึกษากันว่าควรจะขยายที่ดินวัด ออกไปอีกซึ่งญาติโยมก็ได้เห็นดีด้วยและได้ช่วยกันสมทบทุนรวบรวมจตุปัจจัยซื้อที่ดินขยายออกไป จนกระทั่งมีเนื้อที่ประมาณ๖๐ไร่และได้เริ่มปลูกป่าซึ่งเป็นไม้สมุนไพรและไม้ป่าเบญจพรรณ
     Thai Rayong ในขณะนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทอนและกํานันสินธ์ กีรตยาคมมีความเห็นร่วมกัน ว่าในท้องที่ควรมีวัดสําหรับเป็นที่ปฏิบัติธรรมสัก ๑ แห่ง เพราะในเขตอําเภอบ้านฉางมีประชากร เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากแต่มีวัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนกํานันสินธ์ จึงได้เป็น ผู้ดําเนินการขออนุญาตสร้าง และตั้งวัดตามกฎหมายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็น วัดได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖มีชื่อว่า“วัดหนองโบสถ์” โดยคณะสงฆ์ จังหวัดระยองเห็นควรมอบหมาย ให้พระอาจารย์พงศ์วุฒิ ญาณสํวโรดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาส

     Thai Rayong ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗พระอธิการพงศ์วุฒิ ได้เดินทางไปยังประเทศพม่าและมีโอกาสติดต่อ จัดสร้างพระพุทธรูปหินหยกขาวจากเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเป็นพระประธานในอุโบสถ ใช้เวลา ๒ ปีใน การดําเนินการซึ่งได้รับการถวายพระมงคลนามว่า“พระพุทธวิสุทธิมงคล”
     Thai Rayong เนื่องจากเมื่อได้รับตราตั้งเป็นวัดแล้วจําเป็นต้องสร้างอุโบสถเพื่อขอพระราชทาน วิสุงคามสีมาให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ ตามกฎหมายประกอบกับศาลาที่ใช้อยู่เริ่มคับแคบไม่เพียงพอต่อ สาธุชนที่มาบําเพ็ญกุศลและไม่เหมาะที่จะให้อุบาสิกามาอยู่รักษาศีลอุโบสถึจงได้เริ่มต้นสร้าง อุโบสถในปี พ.ศ. ๒๕๔๙การสร้างอุโบสถครั้งนี้ได้ รวมเอาศาลาและอุโบสถ์เข้าด้วยกันอยู่ใน ลักษณะเป็นอุโบสถเอนกประสงค์เพราะใช้ทําสังฆกรรมประกอบศาสนกิจและบําเพ็ญบุญกุศลต่างๆ ตลอดจนเป็นที่พักของญาติโยมได้อีกด้วย

ที่มาของชื่อ“วัดหนองโบสถ์”

      Thai Rayong ในอดีต... ตามคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ วัดหนองโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่ ที่พระบูรพาจารย์ ใน บริเวณใกล้เคียง (เช่นหลวงพ่ออี๋ หลวงพ่อเต็ม หลวงพ่อหอม หลวงปู่ชื่น เป็นต้น) ใช้เป็นที่ทําสังฆ กรรม ต่อมาถูกทิ้งร่างไปเป็นเวลานานประมาณ ๘๐ปีจนกระทั่งกลายเป็น ไร่และสวนผลไม้ ของ ชาวบ้านไปในที่สุด แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าบริเวณนี้เรียกว่า“หนองโบสถ์” และมีชื่อปรากฏในแผน ที่ของทางราชการตลอดจนมีคลองที่ไหลจากบริเวณวัดก็ยังเรียกว่า“คลองหนองโบสถ์” แต่ไม่ ปรากฎชื่อในทะเบียนวัดของกรมการศาสนาจึงอยู่ในสภาพวัดตกสํารวจ แม้เมื่อ คุณมัลลิกา ทับแสง ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ดิน ซึ่งเป็นวัดเก่า จนกระทั่งมีการดําเนินเรื่องขอตั้งชื่อวัด จึงได้ทราบประวัติวัดดังกล่าว

เป้าหมายในการจัดสร้างวัด ถาวรวัตถุที่จะดําเนินการต่อไป
ประมวลภาพวัดหนองโบสถ์

Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong
Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong Thai Rayong


เวบไซค์ วัดหนองโบสถ์ http://watnongbost.com
ดูแผนที่ได้จาก www.thairayong.com
พิกัด 12 46' 34" N, 101 2' 30" E

(ไทยระยอง ดอทคอม เว็ป ระยอง รวม ที่พัก ในระยอง กิน เที่ยว ในจังหวัด ระยอง รวมทั้งของฝากจาก ระยอง)

[Home]   |   [webboard แชร์ภาพ และรีวิวข้อมูล]

Thai Rayong
ติดต่อผู้ดูแล web site ไทยระยองดอทคอมได้ที่ : [e-mail : thairayong.webmaster@gmail.com]
[facebook.com/ThaiRayong] [Twitter.com/ThaiRayong]
Copyright © 2010 ThaiRayong.com All rights reserved.

ThaiRayong ไทยระยอง ร่วมทำความดี เผยแพร่ พุทธศาสนา วัดหนองโบสถ์